Khi môi trường không có Lactozo, số khẳng định đúng là: 1. Gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế

Đã giải251 lượt xem

Khi môi trường không có Lactozo, số khẳng định đúng là:
1. Gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế                       2. Gen cấu trúc được phiên mã
3. ARN-pol gắn vào vùng vận hành                                      4. Protein ức chế gắn vào cùng khởi động
A. 1                       B. 2                       C. 3                       D. 4

chọn câu trả lời tốt nhất

1. Đúng.

2. Sai. Gen cấu trúc không được phiên mã.

3. Sai.

4. Sai. Protein ức chế gắn vào vùng điều hoà (O).

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!