Hình bên dưới thể hiện cấu trúc của một số loại nucleotit cấu tạo nên ADN và ARN:

Đã giải266 lượt xem

Hình bên dưới thể hiện cấu trúc của một số loại nucleotit cấu tạo nên ADN và ARN:

Link ảnh: XEM

Trong các hình trên, có bao nhiêu hình phù hợp ?
A. 2                                       B. 3.                                       C. 1                                       D. 4

cập nhật

1. Cấu tạo của 1 nucleotit gồm 3 thành phần:

+) Đường deoxi ribozo ($C_5H_10O_4$)

+) Bazo nito liên kết với $C_1’$ của đường. Có 4 loại bazo nito là: A; T; G; X

+) Nhóm photphat liên kết với $C_5’$ của đường

2. Cấu tạo của 1 ribonucleotit gồm 3 thành phần:

+) Đường ribozo ($C_5H_10O_5$)

+) Bazo nito liên kết với $C_1’$ của đường. Có 4 loại bazo nito là: A; U; G; X

+) Nhóm photphat liên kết với $C_5’$ của đường

Ở hình 3, đường là ribozo nên đây là ribonucleotit, không có loại T

3 hình còn lại thoả mãn

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!