Hình 3 mô tả 2 giai đoạn trong quá trình phân bào của một tế bào ở một loài sinh sản hữu tính.

Đã giải193 lượt xemPhân bào

CÂU HỎI

Hình 3 mô tả 2 giai đoạn trong quá trình phân bào của một tế bào ở một loài sinh sản hữu tính.

a) Xác định số lượng bộ NST lưỡng bội của cá thể mang tế bào trên?

b) Trước khi phân bào, xét 2 gen tên một cặp NST trong tế bào có kí hiệu kiểu gen $\dfrac{Ab}{ab}$. Hãy viết kiểu gen của các tế bào con có thể được tạo ra sau quá trình phân bào nói trên. Biết rằng cấu trúc NST không thay đổi.

cập nhật

a) Số lượng bộ NST lưỡng bội của cá thể mang tế bào trên:
+ Nếu tế bào trên đang nguyên phân $\rightarrow$ 2n = 4 NST.
+ Nếu tế bào trên đang thực hiện giảm phân $\rightarrow$ 2n = 8 NST.
b) Kiểu gen của các tế bào con có thể được tạo ra sau quá trình phân bào nói trên:
Trường hợp 1: Tế bào trên đang nguyên phân:
– Nếu 2 gen nằm trên cặp NST phân ly bình thường tạo ra 2 tế bào đều có kiểu gen $\dfrac{Ab}{ab}$.
– Nếu 2 gen nằm trên cặp NST phân li không bình thường tạo ra 2 tế bào: $\dfrac{Ab}{ab}Ab$ và ab hoặc $\dfrac{Ab}{ab}ab$ và Ab.
Trường hợp 2: Tế bào trên đang giảm phân:
Có 2 tế bào tham gia giảm phân 2: Ab kép và ab kép
– Nếu 2 gen nằm trên cặp NST phân ly bình thường tạo ra 2 tế bào Ab và 2 tế bào ab.
– Trong trường hợp cả 2 tế bào tham gia giảm phân 2 đều phân li không bình thường tạo ra: 1 tế bào Ab Ab , 1 tế bào ab ab và 2 tế bào O.
+ Trong trường hợp 2 tế bào tham gia giảm phân 2, có 1 tế bào phân li bình thường, 1 tế bào phân li không bình thường tạo ra: 2 tế bào Ab, 1 tế bào ab ab, 1 tế bào O hoặc 2 tế bào ab, 1 tế bào Ab Ab, 1 tế bào O.

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!