Hệ số hô hấp là gì? Ý nghĩa của nó?

Đã giải153 lượt xemQuang hợp Hô hấp

CÂU HỎI

a. Hệ số hô hấp là gì? Ý nghĩa của nó? Tính hệ số hô hấp khi thực vật sử dụng nguyên liệu là Glixerin ($C_3H_8O_3$), axit oxalic ($C_2H_2O_4$).

b. Hô hấp sáng là gì? Trình bày sự chuyển hóa nguyên liệu của hô hấp sáng ở nhóm thực vật $C_3$.

c. Hãy nêu vai trò của quang hợp.

cập nhật

a.
– Hệ số hô hấp (RQ) là tỉ số giữa số phân tử $CO_2$ thải ra và số phân tử $O_2$ lấy vào khi hô hấp.
– Ý nghĩa: hệ số hô hấp cho biết nguyên liệu đang hô hấp là nhóm chất gì và qua đó có thể đánh giá tình trạng hô hấp của cây. Trên cơ sở hô hấp mà có thể quyết định các biện pháp bảo quản nông sản và chăm sóc cây trồng thích hợp.
– Tính hệ số hô hấp khi thức vật sử dụng nguyên liệu là Glixerin, axit Oxalic
2$C_3H_8O_3$ + 7$O_2$ $\rightarrow$ 6$CO_2$ + 8$H_2O$
RQ = $\dfrac{6}{7}$ = 0,86
2$C_2H_2O_4$ + $O_2$ $\rightarrow$ 4$CO_2$ + 2$H_2O$
RQ = $\dfrac{4}{1}$ = 4

b.
– Hô hấp sáng là quá trình hô hấp xẩy ra ngoài sáng.
– Nguyên liệu: axit glycolic
– Chuyển hóa axit glycolic:
+ Axit glycolic được hình thành trong lục lạp, sau đó được chuyển vào peroxixom.
+ Trong peroxixom dưới tác dụng của oxidaza, axit glycolic được oxi hóa thành axit glyoxylic và $H_2O_2$ .
+ Axit glyoxilic lại bị amin hóa bởi glutamat thành glyxin.
+ Tiếp theo glyxin bị khử cacboxyl hóa và biến thành xerin đồng thời giải phóng $CO_2$.
+ Qúa trình xẩy ra trong ty thể.

c. Vai trò của quang hợp:
– Tổng hợp chất hữu cơ: sản phẩm của quang hợp tạo ra hợp chất hữu cơ cung cấp nguồn thức ăn cho tất cả các sinh vật, dùng làm nguyên liệu cho công nghiệp và chế tạo ra thuốc chữa bệnh cho con người.
– Tích lũy năng lượng: chuyển hóa năng lượng ánh sáng mặt trời thành các liên kết hóa học, cung cấp và tích lũy năng lượng cho các hoạt động sống của sinh vật.
– Điều hòa không khí: quá trình quang hợp ở cây xanh hấp thụ khí $CO_2$, giải phóng khí $O_2$ và nước có tác dụng điều hòa không khí, giảm hiệu ứng nhà kính đem lại không khí trong lành cho trái đất.

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!