Hầu hết các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ, điều này biểu hiện đặc điểm gì của mã di truyền?

Đã giải476 lượt xem

Hầu hết các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ, điều này biểu hiện đặc điểm gì của mã di truyền?

A. Mã di truyền có tính đặc hiệu.                                   B. Mã di truyền có tính phổ biến.

C. Mã di truyền có tính liên tục.                                   D. Mã di truyền có tính thoái hóa.

chọn câu trả lời tốt nhất

Tính phổ biến của mã di truyền: Hầu hết các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!