Hai tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen $Aa\dfrac{\underline{Bd}}{bD}$ giảm phân bình thường tạo giao tử.

Đã giải461 lượt xem

Hai tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen $Aa\dfrac{\underline{Bd}}{bD}$ giảm phân bình thường tạo giao tử. Trong số giao tử được tạo ra có 12,5% số giao tử mang 3 alen trội. Theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử mang 2 alen trội có thể là trường hợp nào sau đây?

A. 50,00%.                             B. 6,25%.                             C. 37,50%.                             D. 18,75%.

đăng bình luận mới

[…] 118 (Xem giải). Hai tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen $Aadfrac{underline{Bd}}{bD}$ giảm […]

Giao tử mang 3 alen trội $A\underline{BD}$ chiếm tỉ lệ 12,5%

$\Rightarrow$ Trong 8 giao tử tạo ra có 1 giao tử $A\underline{BD}$

$\Rightarrow$ Trong 2 tế bào sinh tinh có 1 tế bào giảm phân có hoán vị tạo ra 4 loại giao tử là $A\underline{BD}$; $A\underline{Bd}$; $a\underline{bD}$ và $a\underline{bd}$ hoặc 4 loại giao tử là $A\underline{BD}$; $A\underline{bD}$; $a\underline{Bd}$ và $a\underline{bd}$

Tế bào còn lại giảm phân không có hoán vị tạo 2 giao tử $A\underline{Bd}$ và 2 giao tử $a\underline{bD}$ hoặc 2 giao tử $A\underline{bD}$ và 2 giao tử $a\underline{Bd}$ hoặc 4 loại giao tử là $A\underline{Bd}$; $A\underline{bd}$; $a\underline{BD}$ và $a\underline{bD}$ hoặc 4 loại giao tử là $A\underline{bD}$; $A\underline{bd}$; $a\underline{BD}$ và $a\underline{Bd}$

Có 8 trường hợp có thể xảy ra, các trường hợp đều cho giao tử mang 2 alen trội chiếm $\dfrac{1+2}{8}=0,375$

Chọn đáp án C

cập nhật
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!