Hai tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen $Aa\dfrac{\underline{Bd}}{bD}$ giảm phân bình thường tạo giao tử. Trong số giao tử được tạo ra có 12,5% số giao tử mang 3 alen lặn

Đã giải362 lượt xem

Hai tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen $Aa\dfrac{\underline{Bd}}{bD}$ giảm phân bình thường tạo giao tử. Trong số giao tử được tạo ra có 12,5% số giao tử mang 3 alen lặn. Theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử mang 1 alen trội có thể là trường hợp nào sau đây?

A. 50,00%.                             B. 18,75%.                             C. 37,50%.                             D. 6,25%.

chọn câu trả lời tốt nhất

Giao tử mang 3 alen trội $A\underline{BD}$ chiếm tỉ lệ 12,5%

$\Rightarrow$ Trong 8 giao tử tạo ra có 1 giao tử $A\underline{BD}$

$\Rightarrow$ Trong 2 tế bào sinh tinh có 1 tế bào giảm phân có hoán vị tạo ra 4 loại giao tử là $A\underline{BD}$; $A\underline{Bd}$; $a\underline{bD}$ và $a\underline{bd}$ hoặc 4 loại giao tử là $A\underline{BD}$; $A\underline{bD}$; $a\underline{Bd}$ và $a\underline{bd}$

Tế bào còn lại giảm phân không có hoán vị tạo 2 giao tử $A\underline{Bd}$ và 2 giao tử $a\underline{bD}$ hoặc 2 giao tử $A\underline{bD}$ và 2 giao tử $a\underline{Bd}$ hoặc 4 loại giao tử là $A\underline{Bd}$; $A\underline{bd}$; $a\underline{BD}$ và $a\underline{bD}$ hoặc 4 loại giao tử là $A\underline{bD}$; $A\underline{bd}$; $a\underline{BD}$ và $a\underline{Bd}$

Có 8 trường hợp có thể xảy ra, giao tử mang 1 alen trội chiếm $\dfrac{1+2}{8}=0,375$

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!