Giả sử một quần thể có tỉ lệ kiểu gen là $0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa$

Đã giải172 lượt xem

Giả sử một quần thể có tỉ lệ kiểu gen là $0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa$. Có bao nhiêu trường hợp sau đây không làm thay đổi tần số alen của quần thể qua các thế hệ?
I. Sự giao phối không ngẫu nhiên.
II. Đột biến làm cho alen A thành alen a.
III. Chọn lọc tự nhiên chống lại kiểu gen dị hợp.
IV. Chọn lọc tự nhiên chống lại đồng hợp trội và đồng hợp lặn với áp lực như nhau.
A. 2                     B. 3                     C. 4                     D. 1

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Đúng.
II. Sai.
III. Đúng. Do tần số kiểu gen đồng hợp bằng nhau.
IV. Đúng.
Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!