Giả sử một gen được cấu tạo từ 3 loại nuclêôtit: A, T, X thì trên mạch gốc của gen này có thể có tối đa bao nhiêu loại bộ ba mã hóa axit amin?

Đã giải350 lượt xem

Giả sử một gen được cấu tạo từ 3 loại nuclêôtit: A, T, X thì trên mạch gốc của gen này có thể có tối đa bao nhiêu loại bộ ba mã hóa axit amin?

A. 6 loại mã bộ ba.                                   B. 24 loại mã bộ ba.                                   C. 9 loại mã bộ ba.                                   D. 27 loại mã bộ ba.

đăng bình luận mới

Ba nucleotit A, T, X trên mạch gốc của gen ứng với U, A, G trên mARN.

Nu thứ nhất có 3 cách chọn.

Nu thứ hai có 3 cách chọn.

Nu thứ ba có 3 cách chọn.

Do đó có: $3^3=27$ bộ ba

3 bộ ba UAA, UAG, UGA không mã hoá axit amin.

Vậy chỉ có 24 bộ ba mã hoá axit amin.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!