Giả sử một đoạn nhiễm sắc thể có 5 gen I, II, III, IV, V mã hóa 5 loại protein cấu trúc nên cơ thể

Đã giải261 lượt xem

Giả sử một đoạn nhiễm sắc thể có 5 gen I, II, III, IV, V mã hóa 5 loại protein cấu trúc nên cơ thể và gen III quy định đặc điểm có hại. Các điểm a, b, c, d, e, g là các điểm trên nhiễm sắc thể. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nếu mất đoạn cd thì sẽ làm thay đổi cấu trúc của các phân tử protein do gen IV, gen V mã hóa.

B. Nếu gen I và gen IV đều phiên mã 10 lần thì gen II, gen III cũng phiên mã 10 lần.

C. Nếu gen II nhân đôi 1 lần thì gen V cũng nhân đôi 1 lần.

D. Nếu xảy ra đột biến mất một cặp nuclêôtit ở giữa gen II thì sẽ làm thay đổi cấu trúc của các gen III, IV và V.

chọn câu trả lời tốt nhất

A. Sai. Nếu mất đoạn cd thì chỉ ảnh hưởng đến gen III.

B. Sai. Các gen phiên mã độc lập với nhau.

C. Đúng. Do các gen đều nằm trên ADN nên nhân đôi cùng nhau.

D. Sai. Nếu xảy ra đột biến mất một cặp nuclêôtit ở giữa gen II thì chỉ ảnh hưởng đến gen II.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!