Giả sử một đoạn nhiễm sắc thể có 5 gen I, II, III, IV, V được phân bố ở 5 vị trí

Đã giải241 lượt xem

Giả sử một đoạn nhiễm sắc thể có 5 gen I, II, III, IV, V được phân bố ở 5 vị trí. Các điểm a, b, c, d, e, g là các điểm trên nhiễm sắc thể và gen IV là gen có hại. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu đảo đoạn be thì trật tự sắp xếp của các gen sẽ là I, IV, III, II, V.

II. Nếu gen II phiên mã 5 lần thì gen IV cũng phiên mã 5 lần.

III. Nếu bị mất 1 cặp nuclêôtit ở vị trí giữa gen II thì chỉ làm thay đổi cấu trúc của gen II.

IV. Nếu đoạn de bị đứt ra và tiêu biến đi thì có thể sẽ làm tăng sức sống của thể đột biến.

A. 3.                        B. 1.                       C. 2.                       D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Đúng.

II. Sai. Các gen thường có số lần phiên mã khác nhau.

III. Đúng. Các gen là độc lập với nhau. Đột biến ở gen này không ảnh hưởng đến gen khác.

IV. Đúng. Đột biến mất đoạn nhỏ được ứng dụng để loại bỏ gen có hại.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!