Giả sử có 3 loại nucleotit A, U, G thì phân tử mARN có tối đa bao nhiêu loại mã di truyền mã hóa axit amin?

Đã giải366 lượt xem

Giả sử có 3 loại nucleotit A, U, G thì phân tử mARN có tối đa bao nhiêu loại mã di truyền mã hóa axit amin?
A. 8.                                   B. 27.                                   C. 24.                                   D. 64.

đăng bình luận mới

Mỗi nu trong bộ ba sẽ có 3 cách chọn $\Rightarrow$ có tối đa $3^3=27$ mã di truyền

Các bộ ba $UAA$; $UAG$ và $UGA$ không mã hoá axit amin

Suy ra có tối đa 24 mã di truyền mã hoá axit amin

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!