Gen điều hòa khác với gen cấu trúc ở đặc điểm: 1. Gen điều hòa tổng hợp được protein ức chế còn gen cấu trúc thì không.

Đã giải209 lượt xem

Gen điều hòa khác với gen cấu trúc ở đặc điểm:
1. Gen điều hòa tổng hợp được protein ức chế còn gen cấu trúc thì không.
2. Số lần nhân đôi.
3. Số lần phiên mã, dịch mã.
4. Số lượng.
A. I, II, III                       B. I, II, IV                       C. I, III, IV                       D. II, III, IV

chọn câu trả lời tốt nhất

1. Đúng.

2. Sai. Cùng số lần nhân đôi do cùng nằm trên 1 phân tử ADN.

3. Đúng.

4. Đúng.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!