Gen D dài 510 nm và có A = 10%. Gen D bị đột biến thành alen d

Đã giải335 lượt xem

Gen D dài 510 nm và có A = 10%. Gen D bị đột biến thành alen d. So với gen D, alen d ngắn hơn 1,02 nm và ít hơn 8 liên kết hidro. Có thể đoán được:
A. Cặp Dd có tổng cộng 8923 liên kết hidro                        B. Gen D có ít liên kết hidro hơn alen d
C. Cặp Dd nhân đôi 2 lần cần 7194 xitozin                        D. Đột biến đã xảy ra là đột biến điểm

chọn câu trả lời tốt nhất

Gen D dài 510nm $\Rightarrow N=\dfrac{510}{0,34}.2=3000$ nên gen D có $A=T=300$ và $G=X=1200$

Alen d ngắn hơn 1,02 nm nên ít hơn 3 cặp nu $\Rightarrow$ Không thể là đột biến điểm $\Rightarrow$ D sai

d ít hơn 8 liên kết hidro $\Rightarrow$ B sai

Gen D có $H=2.300+3.1200=4200$ $\Rightarrow$ d có $H=4192$ $\Rightarrow$ Cặp Dd có tổng cộng $4200+4192=8392$ liên kết hidro $\Rightarrow$ A sai

$\Rightarrow$ Chọn đáp án C

CHI TIẾT ĐÁP ÁN C

d ít hơn 8 liên kết hidro $\Rightarrow$ xảy ra đột biến mất 1 cặp $A-T$ và 2 cặp $G-X$ (các trường hợp khác như mất 3 cặp $G-X$ + thay thế 1 cặp $A-T$ bằng $G-X$,… làm tương tự)

Dd có $X=1200+1200-2=2398$

Cặp Dd nhân đôi 2 lần cần $2398.(2^2-1)=7194$ xitozin

cập nhật
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!