Gen có chiều dài 2550 Å và có 1900 liên kết hidro. Gen bị đột biến thêm 1 cặp A-T

Đã giải262 lượt xem

Gen có chiều dài 2550 Å và có 1900 liên kết hidro. Gen bị đột biến thêm 1 cặp A-T. Số lượng từng loại nu môi trường cung cấp cho gen đột biến tự sao 4 lần là A. A = T = 5265 và G = X = 6000                        B. A = T = 5250 và G = X = 6000 C. A = T = 5265 và G = X = 6015                        D. A = T = 5250 và G = X = 6015

cập nhật

Gen có chiều dài 2550 Å $\Rightarrow N=\dfrac{2550}{3,4}.2=1500$ $\Rightarrow 2A+2G=1500$

Mà $H=2A+3G=1900$

Giải hệ phương trình ta được: $A=T=350$; $G=X=400$

Gen đột biến có $A=T=351$; $G=X=400$

Số lượng từng loại nu môi trường cung cấp cho gen đột biến tự sao 4 lần là

$A=T=351.(2^4-1)=5265$; $G=X=400.(2^4-1)=6000$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!