Gen cấu trúc dài 3559,8A°, khi xảy ra đột biến làm giảm 1 liên kết H, chiều dài gen không đổi

Đã giải315 lượt xem

Gen cấu trúc dài 3559,8A°, khi xảy ra đột biến làm giảm 1 liên kết H, chiều dài gen không đổi. Chuỗi polipeptit do gen đột biến đó tổng hợp chứa 85 aa, kể cả aa mở đầu. Số kết luận đúng là?

(1). Đột biến thuộc dạng thay 2 cặp A – T bằng 1 cặp G – X

(2). Vị trí thay thế cặp Nu thuộc đơn vị mã thứ 84

(3). Đột biến thuộc dạng thay 1 cặp G – X bằng 1 cặp A – T

(4). Đây là dạng đột biến dịch khung

A. 1                             B. 2                             C. 3                             D. 4

chọn câu trả lời tốt nhất

Gen dài 3559,8A° $\Rightarrow$ $N=\dfrac{3559,8}{3,4}.2=2094$

$\Rightarrow$ Chuỗi polipeptit do gen tổng hợp có $\dfrac{2094}{2.3}-1=348$ axit amin

Đột biến làm giảm 1 liên kết H, chiều dài gen không đổi $\Rightarrow$ Đột biến thay thế 1 cặp $G-X$ bằng 1 cặp $A-T$

Mà chuỗi polipeptit do gen đột biến tổng hợp chỉ có 85 nu

$\Rightarrow$ Đột biến xảy ra ở bộ ba thứ 86, làm xuất hiện bộ ba kết thúc sớm.

(1). Sai.

(2). Sai. Vị trí thay thế cặp Nu thuộc đơn vị mã thứ 86.

(3). Đúng.

(4). Sai. Đây là dạng đột biến vô nghĩa.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!