Gen B có chiều dài 476 nm và có 3600 liên kết hiđrô bị đột biến thành alen b. Cặp gen Bb tự nhân đôi liên tiếp hai lần tạo ra các gen con

Đã giải285 lượt xem

Gen B có chiều dài 476 nm và có 3600 liên kết hiđrô bị đột biến thành alen b. Cặp gen Bb tự nhân đôi liên tiếp hai lần tạo ra các gen con. Trong 2 lần nhân đôi, môi trường nội bào đã cung cấp 3597 nuclêôtit loại ađênin và 4803 nuclêôtit loại guanin. Dạng đột biến đã xảy ra với gen B là
A. mất một cặp A-T
B. thay thế một cặp G-X bằng cặp A-T.
C. thay thế một cặp A-T bằng cặp G-X
D. mất một cặp G-X

chọn câu trả lời tốt nhất

Gen B dài 476nm $\Rightarrow N=\dfrac{476}{0,34}.2=2800$

$\Rightarrow 2A+2G=2800$

$H=2A+3G=3600$

Suy ra: $A=T=600$ và $G=X=800$

Cặp Bb nhân đôi 2 lần cần môi trường cung cấp 3597 A và 4803 G

$\Rightarrow$ $(A_B+A_b).(2^2-1)=3597$ $\Rightarrow A_b=599$

$(G_B+G_b).(2^2-1)=4803$ $\Rightarrow G_b=801$

Do đó xảy ra đột biến thay 1 cặp $A-T$ bằng 1 cặp $G-X$

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!