Gen B có chiều dài 408nm và có tổng số liên kết hidro là 3120. Gen B bị đột biến thay thế 1 cặp A – T = G – X thành gen b

Đã giải304 lượt xem

Gen B có chiều dài 408nm và có tổng số liên kết hidro là 3120. Gen B bị đột biến thay thế 1 cặp A – T = G – X thành gen b. Hợp tử Bb nhân đôi 1 lần thì cần môi trường cung cấp:

A. 960A                             B. 1440G                             C. 959T                             D. 1439X

đăng bình luận mới

[…]                           C. 3                             D. 4Câu 30 (Xem giải). Gen B có chiều dài 408nm và có tổng số liên kết hidro là 3120. Gen B bị đột […]

Gen B dài 408nm $\Rightarrow N=\dfrac{408}{0,34}.2=2400$ $\Rightarrow 2A+2G=2400$

Mặt khác $H=2A+3G=3120$

Do đó: $A=T=480$ và $G=X=720$

Gen B có $A=T=479$ và $G=X=721$

Hợp tử Bb nhân đôi 1 lần thì cần môi trường cung cấp $A=T=480+479=959$ và $G=X=720+721=1441$

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!