Gen B có chiều dài $1142,4A^0$ và trên mạch 1 của gen có $T = A, X = 2T, G = 3A$

Đã giải146 lượt xem

Gen B có chiều dài $1142,4A^0$ và trên mạch 1 của gen có $T = A, X = 2T, G = 3A$. Gen B bị đột biến điểm làm giảm 2 liên kết Hidro thành gen b. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Gen b có $95A, 241G$.                       B. Gen B có $912$ liên kết Hidro.

C. Gen B có tỷ lệ $\dfrac{A}{G }= \dfrac{2}{3}$.                D. Gen b có $912$ liên kết hiđrô.

chọn câu trả lời tốt nhất

Gen B có số nu là $\dfrac{1142,4}{3,4}\times 2=672$ nu

Trên mạch 1 của gen B có: $A+T+G+X=336$ $\Leftrightarrow A+A+3A+2A=336$ $\Rightarrow A=48$

Do đó gen B có $A=T=96$ và $G=X=240$

Đột biến xảy ra là đột biến mất 1 cặp $A-T$ hoặc thay thế 2 cặp $G-X$ bằng 2 cặp $A-T$

A. Sai. Không thể xảy ra trường hợp này.

B. Đúng. Gen B có $H=2A+3G=912$ liên kết hidro.

C. Sai. Gen B có $\dfrac{A}{G }= \dfrac{2}{5}$.

D. Sai. Gen b có $910$ liên kết hidro.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!