Gen B có chiều dài $1142,4A^0$ và trên mạch 1 của gen có $T = A, X = 2T, G = 3A$

Đã giải144 lượt xem

Gen B có chiều dài $1142,4A^0$ và trên mạch 1 của gen có $T = A, X = 2T, G = 3A$. Gen B bị đột biến điểm làm giảm 2 liên kết Hidro thành gen b. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Gen b có $95A, 241G$.                       B. Gen B có $912$ liên kết Hidro.

C. Gen B có tỷ lệ $\dfrac{A}{G }= \dfrac{2}{3}$.                D. Gen b có $912$ liên kết hiđrô.

chọn câu trả lời tốt nhất

Gen B có số nu là $\dfrac{1142,4}{3,4}\times 2=672$ nu

Trên mạch 1 của gen B có: $A+T+G+X=336$ $\Leftrightarrow A+A+3A+2A=336$ $\Rightarrow A=48$

Do đó gen B có $A=T=96$ và $G=X=240$

Đột biến xảy ra là đột biến mất 1 cặp $A-T$ hoặc thay thế 2 cặp $G-X$ bằng 2 cặp $A-T$

A. Sai. Không thể xảy ra trường hợp này.

B. Đúng. Gen B có $H=2A+3G=912$ liên kết hidro.

C. Sai. Gen B có $\dfrac{A}{G }= \dfrac{2}{5}$.

D. Sai. Gen b có $910$ liên kết hidro.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!