Gen A dài 510nm và có tổng số 3800 liên kết hidro. Gen A tiến hành nhân đôi 5 lần

Đã giải369 lượt xem

Gen A dài 510nm và có tổng số 3800 liên kết hidro. Gen A tiến hành nhân đôi 5 lần. Trong quá trình này đã có một phân tử 5BU liên kết với A của mạch khuôn. Quá trình nhân đôi đã tạo ra 1 gen đột biến. Biết 5-Brôm Uraxin chỉ có một lần thay đổi trạng thái trong suốt quá trình nhân đôi của gen trên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Chất 5 BU đã tham gia vào lần nhân đôi thứ 3.
(2) Có 32 gen con tạo ra trong đó có 31 gen bình thường.
(3) Môi trường đã cung cấp 21698 nucleotit loại A.
(4) Môi trường đã cung cấp 24801 nucleotit loại G.
A. 1.                       B. 2.                       C. 3.                       D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

Gen A dài 510nm $\Rightarrow N=\dfrac{510}{0,34}.2=3000$ $\Rightarrow 2A+2G=3000$

Mặt khác $H=2A+3G=3800$

Suy ra: $A=T=700$ và $G=X=800$

(1) Đúng. Theo công thức giải nhanh (xem tại đây), ta có $\dfrac{2^n}{4}-1=1$ $\Rightarrow n=3$

Do đó chất 5 BU đã tham gia vào lần nhân đôi thứ 3.

(2) Sai. Có $2^5=32$ gen con tạo ra trong đó có 30 gen bình thường, 1 gen đột biến và 1 gen tiền đột biến.

(3) Sai. Môi trường đã cung cấp $(2^5-1).700-1$ $=21699$ nu loại A.

(4) Đúng. Môi trường đã cung cấp $(2^5-1).800+1$ $=24801$ nu loại G.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!