Gen A có chiều dài 408 nm bị đột biến trở thành alen a. Nếu alen a có 3101 liên kết hidro thì có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Đã giải221 lượt xem

Gen A có chiều dài 408 nm bị đột biến trở thành alen a. Nếu alen a có 3101 liên kết hidro thì có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Nếu alen a có tổng số 120 chu kì xoắn thì chứng tỏ đột biến thay thế một cặp nucleotit.
(2) Nếu alen A có 701 nucleotit loại G thì chứng tỏ đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp T-A hoặc thay thế cặp X-G bằng cặp G-X
(3) Nếu alen A có 500 nuclêôtit loại A thì chứng tỏ đây là đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X.
(4) Nếu chuỗi polipeptit do alen a quy định tổng hợp ít hơn chuỗi polipeptit do alen A quy định 20 axit amin thì có thể đây là đột biến mất cặp nucleotit.
A. 1.                       B. 2.                       C. 3.                       D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

Gen A dài 408nm $\Rightarrow N=\dfrac{408}{0,34}.2=2400$ $\Rightarrow 2A+2G=2400$

(1) Đúng. Nếu alen a có 120 chu kì xoắn thì có $N=120.20=2400$ $\Rightarrow$ đột biến thay thế

(2) Đúng. Nếu alen A có $G=X=701$ $\Rightarrow $ $A=T=499$

$\Rightarrow H=2A+3G$ $=2.499+3.701=3101$

$\Rightarrow$ đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp T-A hoặc thay thế cặp X-G bằng cặp G-X

(3) Đúng. Nếu alen A có $A=T=500$ $\Rightarrow $ $G=X=700$

$\Rightarrow H=2A+3G$ $=2.500+3.700=3100$

$\Rightarrow$ đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X

(4) Đúng.

Chọn đáp án D

cập nhật
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!