Gen A có chiều dài 153nm và có 1169 liên kết hidro bị đột biến thành alen a. Cặp gen Aa tự nhân đôi lần thứ nhất đã tạo ra các gen con, tất cả các gen con này lại tiếp tục nhân đôi lần thứ 2

Đã giải343 lượt xem

Gen A có chiều dài 153nm và có 1169 liên kết hidro bị đột biến thành alen a. Cặp gen Aa tự nhân đôi lần thứ nhất đã tạo ra các gen con, tất cả các gen con này lại tiếp tục nhân đôi lần thứ 2. Trong 2 lần nhân đôi, môi trường nội bào đã cung cấp 1083 nuclêôtit loại adênin và 1617 nuclêôtit loại guanin. Dạng đột biến đã xảy ra với gen A là
A. Thay thế một cặp A – T bằng một cặp G – X
B. Thay thế một cặp G – X bằng một cặp A – T
C. Mật một cặp G – X
D. Mất một cặp A – T

chọn câu trả lời tốt nhất

Gen A dài 153nm $\Rightarrow N=\dfrac{153}{0,34}.2=900$

$\Rightarrow 2A+2G=900$

$H=2A+3G=1169$

Suy ra: $A=T=181$ và $G=X=269$

Cặp Aa nhân đôi 2 lần cần môi trường cung cấp 1083 A và 1617 G

$\Rightarrow$ $(A_B+A_b).(2^2-1)=1083$ $\Rightarrow A_b=180$

$(G_B+G_b).(2^2-1)=1617$ $\Rightarrow G_b=270$

Do đó xảy ra đột biến thay 1 cặp $A-T$ bằng 1 cặp $G-X$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!