Gen A có 90 vòng xoắn và có 20% Adenin. Một đột biến điểm xảy ra tạo alen a, alen đột biến ngắn hơn gen ban đầu 0,34nm và có bị giảm đi 2 liên kết hidro

Đã giải360 lượt xem

Gen A có 90 vòng xoắn và có 20% Adenin. Một đột biến điểm xảy ra tạo alen a, alen đột biến ngắn hơn gen ban đầu 0,34nm và có bị giảm đi 2 liên kết hidro. Số lượng từng loại nucleotit của alen a là:

A. A = T = 360, G = X = 537                             B. A = T = 359, G = X = 540

C. A = T = 363, G = X = 540                             D. A = T = 360, G = X = 543

chọn câu trả lời tốt nhất

[…] C. Đột biến xoma                             D. Đột biến sinh dụcCâu 38 (Xem giải). Gen A có 90 vòng xoắn và có 20% Adenin. Một đột biến điểm xảy ra tạo alen a, […]

Gen A có 90 vòng xoắn $\Rightarrow N=90\times 20=1800$

Mà A chiếm 20% $\Rightarrow A=T=360$ và $G=X=540$

Alen a ngắn hơn gen ban đầu 0,34nm và có bị giảm đi 2 liên kết hidro $\Rightarrow$ Đột biến mất 1 cặp $A-T$

Do đó: alen a có $A=T=359$ và $G=X=540$

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!