Dưới đây là một phần trình tự nucleotit của mARN được phiên mã từ đoạn mạch trên ADN.

Đã giải297 lượt xem

Dưới đây là một phần trình tự nucleotit của mARN được phiên mã từ đoạn mạch trên ADN.

5’… AUGXAUGXXUUAUUX …3’

Vậy trình tự nuclêôtit của một đoạn mạch gốc của gen là:

A. 3’… AUGXAUGXXUUAUUX ….5’.                                   B. 3’… ATGXATGXXTTATTX …5’.

C. 3’… TAX GTA XGG AAT AAG …5’.                                   D. 5’… ATGXATGXXTTATTX ..3’.

chọn câu trả lời tốt nhất

Trình tự mARN được phiên mã từ đoạn mạch trên ADN: 5’… AUGXAUGXXUUAUUX …3’

Trình tự mạch gốc của gen là: 3’…TAX GTA XGG AAT AAG…5′

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!