Dựa vào những hiểu biết về cơ chế di truyền và biến dị, hãy trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau đây

Đã giải220 lượt xemĐột biến NST Giảm phân Giao tử Operon Lac

CÂU HỎI

Dựa vào những hiểu biết về cơ chế di truyền và biến dị, hãy trả lời ngắn gọn các câu hỏi sau đây:

a) Trong mô hình operon lac, số lần nhân đôi của gen điều hòa (R) và các gen cấu trúc (Z, Y, A) có bằng nhau không? Vì sao?

b) Trong trường hợp nào thì trao đổi chéo xảy ra trong giảm phân không đóng góp biến dị di truyền trong các tế bào con?

c) Ở người, xét 1 gen có 2 alen A và a nằm trên vùng tương đồng của cặp NST giới tính XY. Trong quần thể người, các cá thể mang hội chứng Claiphento có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen khác nhau về gen nói trên? Viết các kiểu gen đó.

d) Điểm khác biệt cơ bản nhất giữa hiện tượng trội không hoàn toàn và hiện tượng tương tác bổ sung là gì?

e) Ở một loài động vật ($2n=38$). Giả sử có 1000 tế bào sinh tinh trùng giảm phân tạo giao tử, trong đó có 100 tế bào xảy ra đột biến chuyển đoạn tương hỗ giữa hai NST 13 và 18 (Hình 1), các cặp NST khác không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, tỷ lệ giao tử không mang đột biến chuyển đoạn là bao nhiêu?

g) Ở một loài thực vật có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn qua các thế hệ tạo ra các dòng thuần chủng. Xác định:
– Số dòng thuần chủng tối đa được tạo ra?
– Số phép lai có kiểu gen khác nhau giữa các dòng thuần chủng nói trên?

cập nhật

a)
– Số lần nhân đôi của gen điều hòa (R) và số lần nhân đôi của các gen cấu trúc (Z, Y, A) là bằng nhau.
– Vì: chúng cùng nằm trên một phân tử ADN vùng nhân của vi khuẩn.
b) Trong trường hợp các đoạn nhiễm sắc tử của bố và mẹ tham gia vào trao đổi chéo giống y hệt nhau về mặt di truyền (có các alen giống nhau) thì không tạo ra các biến dị di truyền $\rightarrow$ không đóng góp biến dị di truyền trong các tế bào con.
c)
– Các cá thể mang hội chứng Claiphentơ có tối đa 6 loại kiểu gen.
– Gồm: $X^AX^AY^A$; $X^AX^aY^A$; $X^aX^aY^A$; $X^AX^AY^a$; $X^AX^aY^a$ và $X^aX^aY^a$.
d) Điểm khác biệt cơ bản nhất giữa hiện tượng trội không hoàn toàn và tương tác bổ sung:
+ Trội không hoàn toàn: tương tác giữa hai gen alen.
+ Tương tác bổ sung: tương tác giữa các gen không alen.
e) Tỷ lệ giao tử không mang đột biến chuyển đoạn là: [(900 $\times$ 4) + 100] : 4000 = 92,5%.
g)
– Số dòng thuần chủng được tạo ra: 8 dòng.
– Số phép lai có kiểu gen khác nhau giữa các dòng thuần chủng: $C_{8}^{2}=28$.
(Có thể hoán đổi đực cái thì số phép lai là $2\times C_{8}^{2}$ $=56$)

sửa câu trả lời
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!