Dựa vào đâu để phân loại gen cấu trúc và gen điều hòa?

Đã giải262 lượt xem

Dựa vào đâu để phân loại gen cấu trúc và gen điều hòa?

A. Dựa vào chức năng sản phẩm của gen.                                   B. Dựa vào sự biểu hiện kiểu hình của gen.

C. Dựa vào kiểu tác động của gen                                   D. Dựa vào cấu trúc của gen.

đăng bình luận mới

Dựa vào vai trò của các sản phẩm gen người ta chia gen thành:

+) Gen cấu trúc: mang thông tin mã hóa cho các sản phẩm tạo nên thành phần cấu trúc hay chức năng tế bào.

+) Gen điều hòa: gen tạo ra sản phẩm kiểm soát hoạt động của gen khác.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!