Đột biến điểm làm thay thế 1 nuclêôtit ở vị trí bất kì của triplet nào sau đây đều không xuất hiện côđon mở đầu?

Đã giải1.01K lượt xem

Đột biến điểm làm thay thế 1 nuclêôtit ở vị trí bất kì của triplet nào sau đây đều không xuất hiện côđon mở đầu?

A. 3’TAG5’.                             B. 3’GAX5’.                             C. 3’TTG5’.                             D. 3’XAX5’.

đăng bình luận mới

[…] 116 (Xem giải). Đột biến điểm làm thay thế 1 nuclêôtit ở vị trí bất kì của triplet nào […]

A. Sai. Triplet 3’TAG5′ tương ứng với codon 5’AUX3′. Nếu đột biến ở nu thứ 3 có thể xuất hiện codon 5’AUG3′.

B. Sai. Triplet 3’GAX5′ tương ứng với codon 5’XUG3′. Nếu đột biến ở nu thứ 1 có thể xuất hiện codon 5’AUG3′.

C. Đúng. Triplet 3’TTG5′ tương ứng với codon 5’AAX3′. Đột biến ở nu bất kì đều không thể xuất hiện codon 5’AUG3′.

D. Sai. Triplet 3’XAX5′ tương ứng với codon 5’GUG3′. Nếu đột biến ở nu thứ 1 có thể xuất hiện codon 5’AUG3′.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!