Đột biến điểm làm thay thế 1 nuclêôtit ở vị trí bất kì của triplet nào sau đây đều không xuất hiện côđon mở đầu?

Đã giải1.30K lượt xem

Đột biến điểm làm thay thế 1 nuclêôtit ở vị trí bất kì của triplet nào sau đây đều không xuất hiện côđon mở đầu?

A. 3’GGX5’.                             B. 3’TTX5’.                             C. 3’GAX5’.                             D. 3’AAX5’.

chọn câu trả lời tốt nhất

[…] 114 (Xem giải). Đột biến điểm làm thay thế 1 nuclêôtit ở vị trí bất kì của triplet nào […]

A. Đúng. Triplet 3’GGX5′ tương ứng với codon 5’XXG3′. Đột biến ở nu bất kì đều không thể xuất hiện codon 5’AUG3′.

B. Sai. Triplet 3’TTX5′ tương ứng với codon 5’AAG3′. Nếu đột biến ở nu thứ 2 có thể xuất hiện codon 5’AUG3′.

C. Sai. Triplet 3’GAX5′ tương ứng với codon 5’XUG3′. Nếu đột biến ở nu thứ 1 có thể xuất hiện codon 5’AUG3′.

D. Sai. Triplet 3’AAX5′ tương ứng với codon 5’UUG3′. Nếu đột biến ở nu thứ 1 có thể xuất hiện codon 5’AUG3′.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!