Đột biến điểm làm thay thế 1 nuclêôtit ở vị trí bất kì của triplet nào sau đây đều không xuất hiện côđon mở đầu?

Đã giải1.30K lượt xem

Đột biến điểm làm thay thế 1 nuclêôtit ở vị trí bất kì của triplet nào sau đây đều không xuất hiện côđon mở đầu?

A. 3’GGX5’.                             B. 3’TTX5’.                             C. 3’GAX5’.                             D. 3’AAX5’.

chọn câu trả lời tốt nhất

[…] 114 (Xem giải). Đột biến điểm làm thay thế 1 nuclêôtit ở vị trí bất kì của triplet nào […]

A. Đúng. Triplet 3’GGX5′ tương ứng với codon 5’XXG3′. Đột biến ở nu bất kì đều không thể xuất hiện codon 5’AUG3′.

B. Sai. Triplet 3’TTX5′ tương ứng với codon 5’AAG3′. Nếu đột biến ở nu thứ 2 có thể xuất hiện codon 5’AUG3′.

C. Sai. Triplet 3’GAX5′ tương ứng với codon 5’XUG3′. Nếu đột biến ở nu thứ 1 có thể xuất hiện codon 5’AUG3′.

D. Sai. Triplet 3’AAX5′ tương ứng với codon 5’UUG3′. Nếu đột biến ở nu thứ 1 có thể xuất hiện codon 5’AUG3′.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!