Đột biến điểm gồm các dạng: I. Mất 1 cặp nucleotit II. Lặp 1 cặp nucleotit

Đã giải312 lượt xem

Đột biến điểm gồm các dạng:

I. Mất 1 cặp nucleotit                             II. Lặp 1 cặp nucleotit

III. Đảo 1 cặp nucleotit                             IV. Thêm 1 cặp nucleotit

V. Thay thế 1 cặp nucleotit

A. I, III, IV                             B. I, II, III                             C. I, II, V                             D. I, IV, V

đăng bình luận mới

[…] nucleotit trong gen                             D. 1 cặp nucleotit trong genCâu 3 (Xem giải). Đột biến điểm gồm các dạng:I. Mất 1 cặp nucleotit                     […]

Đột biến điểm là biến đổi liên quan đến 1 cặp nucleotit, gồm các dạng:

– Mất 1 cặp nucleotit

– Thêm 1 cặp nucleotit

– Thay thế 1 cặp nucleotit

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!