Đoạn mạch thứ nhất của gen có trình tự nuclêôtít là 3’ – AAAXXAGGTGX – 5’. Gen nhân đôi 3 lần, số nucleotit mỗi loại mà môi trường cung cấp là

Đã giải254 lượt xem

Đoạn mạch thứ nhất của gen có trình tự nuclêôtít là 3’ – AAAXXAGGTGX – 5’. Gen nhân đôi 3 lần, số nucleotit mỗi loại mà môi trường cung cấp là
A. $A=T=24$; $G=X=21$.                   B. $A=T=21$; $G=X=24$.                   C. $A=T=35$; $G=X=42$.                 D. $A=T=42$; $G=X=35$.

chọn câu trả lời tốt nhất

Mạch 1 có $A_1=4$; $T_1=1$; $G_1=3$ và $X_1=3$

$\Rightarrow A=T=A_1+T_1=5$ và $G=X=G_1+X_1=6$

Gen nhân đôi 3 lần, số nucleotit mỗi loại mà môi trường cung cấp là $A=T=5.(2^3-1)=35$ và $G=X=6.(2^3-1)=42$

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!