Điểm nhiệt độ mà ở đó hai mạch của phân tử ADN tách ra thì gọi là nhiệt độ nóng chảy của ADN

Đã giải289 lượt xem

Điểm nhiệt độ mà ở đó hai mạch của phân tử ADN tách ra thì gọi là nhiệt độ nóng chảy của ADN. Có 4 phân tử ADN có cùng chiều dài nhưng tỉ lệ các loại nu khác nhau. Hỏi phân tử nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất? Biết càng có nhiều liên kết hidro thì phân tử axit nucleic càng bền
A. Phân tử ADN có A chiếm 20%                        B. Phân tử ADN có A chiếm 10%
C. Phân tử ADN có A chiếm 40%                        D. Phân tử ADN có A chiếm 30%

chọn câu trả lời tốt nhất

Phân tử có nhiệt độ nóng chảy càng cao thì có càng nhiều liên kết hidro

Nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro, G liên kết với X bằng 3 liên kết hidro

Do đó: phân tử có tỉ lệ G-X càng cao thì có nhiệt độ nóng chảy càng cao

$\Rightarrow$ ADN có tỉ lệ % loại A càng nhỏ thì có nhiệt độ nóng chảy càng cao

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!