Con người không ứng dụng những hiểu biết về ổ sinh thái vào hoạt động nào sau đây?

Đã giải170 lượt xem

Con người không ứng dụng những hiểu biết về ổ sinh thái vào hoạt động nào sau đây?

A. Trồng xen các loại cây ưa bóng và cây ưa sáng vào cùng một khu vườn.

B. Khai thác vật nuôi ở độ tuổi càng cao để thu được năng suất càng cao.

C. Trồng các loại cây đúng thời vụ.

D. Nuôi ghép cá ở các tầng nước khác nhau trong một ao nuôi.

chọn câu trả lời tốt nhất

Không ứng dụng vào việc khai thác vật nuôi ở độ tuổi càng cao để thu được năng suất càng cao

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!