Con người không ứng dụng những hiểu biết về ổ sinh thái vào hoạt động nào sau đây?

Đã giải174 lượt xem

Con người không ứng dụng những hiểu biết về ổ sinh thái vào hoạt động nào sau đây?

A. Trồng xen các loại cây ưa bóng và cây ưa sáng vào cùng một khu vườn.

B. Khai thác vật nuôi ở độ tuổi càng cao để thu được năng suất càng cao.

C. Trồng các loại cây đúng thời vụ.

D. Nuôi ghép cá ở các tầng nước khác nhau trong một ao nuôi.

chọn câu trả lời tốt nhất

Không ứng dụng vào việc khai thác vật nuôi ở độ tuổi càng cao để thu được năng suất càng cao

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!