Cơ thể $F_1$ chứa 1 cặp gen dị hợp trên 1 cặp NST thường, mỗi gen đều chứa 150 vòng xoắn

Đã giải189 lượt xem

Cơ thể $F_1$ chứa 1 cặp gen dị hợp trên 1 cặp NST thường, mỗi gen đều chứa 150 vòng xoắn. Gen trội có 20% Ađenin và gen lặn có tỉ lệ 4 loại nuclêôtit giống nhau. Khi cho $F_1$ tự thụ phấn thấy ở $F_2$ xuất hiện loại hợp tử có chứa 2550 nuclêôtit loại Adenin. Dưới đây, đâu là kết luận đúng?
A. Cả 2 bên (đực và cái) $F_1$ đều giảm phân bình thường.
B. Cả 2 bên (đực và cái) $F_1$ đều bị đột biến dị bội trong giảm phân.
C. Một trong 2 bên $F_1$ bị đột biến dị bội trong giảm phân.
D. Một trong 2 bên $F_1$ bị đột biến gen trong giảm phân.

chọn câu trả lời tốt nhất

Mỗi alen chứa 150 vòng xoắn nên chứa $150\times 20=3000$ nu
Gen trội có $A=T=20%\times 3000=600;G=X=900$
Gen lặn có $A=T=G=X=750$
Ta có $2250=600+600+600+750=AAAa$
Cơ thể $Aa$ giảm phân không bình thường trong giảm phân II cho giao tử $AA$
Cơ thể $Aa$ giảm phân không bình thường trong giảm phân I cho giao tử $Aa$
Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!