Cơ thể $F_1$ chứa 1 cặp gen dị hợp trên 1 cặp NST thường, mỗi gen đều chứa 150 vòng xoắn

Đã giải188 lượt xem

Cơ thể $F_1$ chứa 1 cặp gen dị hợp trên 1 cặp NST thường, mỗi gen đều chứa 150 vòng xoắn. Gen trội có 20% Ađenin và gen lặn có tỉ lệ 4 loại nuclêôtit giống nhau. Khi cho $F_1$ tự thụ phấn thấy ở $F_2$ xuất hiện loại hợp tử có chứa 2550 nuclêôtit loại Adenin. Dưới đây, đâu là kết luận đúng?
A. Cả 2 bên (đực và cái) $F_1$ đều giảm phân bình thường.
B. Cả 2 bên (đực và cái) $F_1$ đều bị đột biến dị bội trong giảm phân.
C. Một trong 2 bên $F_1$ bị đột biến dị bội trong giảm phân.
D. Một trong 2 bên $F_1$ bị đột biến gen trong giảm phân.

chọn câu trả lời tốt nhất

Mỗi alen chứa 150 vòng xoắn nên chứa $150\times 20=3000$ nu
Gen trội có $A=T=20%\times 3000=600;G=X=900$
Gen lặn có $A=T=G=X=750$
Ta có $2250=600+600+600+750=AAAa$
Cơ thể $Aa$ giảm phân không bình thường trong giảm phân II cho giao tử $AA$
Cơ thể $Aa$ giảm phân không bình thường trong giảm phân I cho giao tử $Aa$
Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!