Cơ thể có kiểu gen $Aa\dfrac{Bd}{bD}Ee$ (tần số hoán vị gen là 40%) giảm phân tạo giao tử

Đã giải559 lượt xem

Cơ thể có kiểu gen $Aa\dfrac{Bd}{bD}Ee$ (tần số hoán vị gen là 40%) giảm phân tạo giao tử. Biết không xảy ra hiện tượng đột biến. Theo lí thuyết, loại giao tử $a\underline{bd}e$ có tỉ lệ

A. 7,5%.                                   B. 20%.                                   C. 5%.                                   D. 10%.

chọn câu trả lời tốt nhất

$\dfrac{Bd}{bD}$ giảm phân với $f=40\%$ $\Rightarrow \underline{bd}=0,2$

Cơ thể có kiểu gen $Aa\dfrac{Bd}{bD}Ee$ giảm phân tạo giao tử $a\underline{bd}e$ chiếm $0,5\times 0,2\times 0,5$ $=0,05=5\%$

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!