Cơ thể có kiểu gen $Aa\dfrac{Bd}{bD}Ee$ (tần số hoán vị gen là 40%) giảm phân tạo giao tử

Đã giải465 lượt xem

Cơ thể có kiểu gen $Aa\dfrac{Bd}{bD}Ee$ (tần số hoán vị gen là 40%) giảm phân tạo giao tử. Biết không xảy ra hiện tượng đột biến. Theo lí thuyết, loại giao tử $a\underline{bd}e$ có tỉ lệ

A. 7,5%.                                   B. 20%.                                   C. 5%.                                   D. 10%.

chọn câu trả lời tốt nhất

$\dfrac{Bd}{bD}$ giảm phân với $f=40\%$ $\Rightarrow \underline{bd}=0,2$

Cơ thể có kiểu gen $Aa\dfrac{Bd}{bD}Ee$ giảm phân tạo giao tử $a\underline{bd}e$ chiếm $0,5\times 0,2\times 0,5$ $=0,05=5\%$

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!