Có một nhóm tế bào sinh tinh có cùng kiểu gen $\dfrac{MNIHK}{mnihk}$ giảm phân tạo giao tử

Đã giải136 lượt xemGiảm phân Giao tử

Có một nhóm tế bào sinh tinh có cùng kiểu gen $\dfrac{MNIHK}{mnihk}$ giảm phân tạo giao tử. Số tế bào tối thiểu cần có trong nhóm để tạo được số loại giao tử tối đa là bao nhiêu?
A. 16.                       B. 8.                       C. 15.                       D. 5.

chọn câu trả lời tốt nhất

Mỗi tế bào sinh tinh nếu giảm phân có hoán vị sẽ cho 4 loại giao tử, trong đó có 2 loại giao tử liên kết và 2 loại giao tử hoán vị

Cách 1: Số loại giao tử tối đa là $2^5=32$ trong đó có 2 loại giao tử hoán vị và 30 loại giao tử hoán vị

Để tạo được 30 loại giao tử hoán vị cần tối thiểu 15 tế bào

Cách 2: Để tạo được đủ số loại giao tử tối đa, cần đủ các tế bào hoán vị tại 1 điểm, 2 điểm đồng thời, 3 điểm đồng thời, 4 điểm đồng thời

Cần tổi thiểu $C_1^4+C_2^4+C_3^4+C_4^4$ $=15$ tế bào

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!