Có mấy đặc điểm nào sau đây có ở cả quá trình nhân đôi của ADN và quá trình phiên mã?

Đã giải316 lượt xem

Có mấy đặc điểm nào sau đây có ở cả quá trình nhân đôi của ADN và quá trình phiên mã?
I. Sử dụng nucleotit làm nguyên liệu cho quá trình tổng hợp.
II. Mạch mới được tổng hợp kéo dài theo chiều từ 5′ đến 3′.
III. Đều diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.
IV. Sử dụng cả hai mạch của ADN làm khuôn để tổng hợp mạch mới.
A. 1.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Đúng.

II. Đúng.

III. Đúng.

IV. Sai. Phiên mã chỉ sử dụng mạch gốc.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!