Có các nhận định sau: (1). Thông tin di truyền trên mạch gốc của gen được phiên mã thành phân tử mARN theo nguyên tắc bổ sung.

Đã giải245 lượt xem

Có các nhận định sau:

(1). Thông tin di truyền trên mạch gốc của gen được phiên mã thành phân tử mARN theo nguyên tắc bổ sung.

(2). mARN của tế bào nhân sơ sau phiên mã trực tiếp dùng làm khuôn tổng hợp Prôtêin; mARN của tế bào nhân thực phải cắt bỏ các intron rồi nối các exon lại tạo mARN trưởng thành mới tham gia tổng hợp protein.

(3). Trong tế bào cơ thể sinh vật, mARN có các mã kết thúc: UAA, UAG, UGA

(4). Ở tế bào nhân sơ, sau khi tổng hợp chuỗi pôlipeptit thì axitamin mở đầu được cắt bỏ nhờ enzim chuyên biệt, còn ở tế bào nhân thực thì không xảy ra hiện tượng này.

Tổ hợp đáp án đúng là:

A. (2), (3), (4).                                   B. (1), (2), (3).                                   C. (1), (3), (4).                                   D. (1), (2), (3), (4).

đăng bình luận mới

(1). Đúng.

(2). Đúng. Do gen ở sinh vật nhân sơ không phân mảnh còn gen ở sinh vật nhân thực là gen phân mảnh.

(3). Đúng.

(4). Sai. Ở cả sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực, sau khi tổng hợp chuỗi pôlipeptit thì axitamin mở đầu đều được cắt bỏ nhờ enzim chuyên biệt.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!