Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu sau

Đã giải419 lượt xem

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu sau:
1. Một mã di truyền có thể mã hóa cho một hoặc một số loại axit amin
2. Trong cùng một tế bào, ADN là loại axit nucleic có kích thước lớn nhất
3. Trong quá trình phiên mã, cả hai mạch của gen đều được sử dụng làm khuôn để tổng hợp mARN
4. tARN và rARN là những phân tử có cấu trúc mạch kép
5. Trong quá trình nhân đôi ADN, mạch được tổng hợp gián đoạn là mạch có chiều 3’ – 5’ so với chiều trượt của enzim tháo xoắn
A. 2                        B. 3                        C. 4                        D. 5

chọn câu trả lời tốt nhất

1. Sai. Một mã di truyền chỉ mã hóa cho một axit amin

2. Đúng

3. Sai. Chỉ một mạch được sử dụng

4. Sai. ARN đều có cấu trúc mạch đơn

5. Đúng. Trong quá trình nhân đôi ADN, mạch được tổng hợp gián đoạn là mạch có chiều 3’ – 5’ so với chiều trượt của enzim tháo xoắn

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!