Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn?

Đã giải179 lượt xem

Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn?
I. Trong một lưới thức ăn, một loài có thể có nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau.
II. Trong một lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng cấp 1 luôn có tổng sinh khối lớn nhất.
III. Lưới thức ăn là một cấu trúc đặc trưng, nó có tính ổn định và không thay đổi trước các tác động của môi trường.
IV. Trong một chuỗi thức ăn, mỗi loài có thể thuộc nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau.
A. 3.                     B. 1.                     C. 2.                     D. 4

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Đúng.
II. Sai. Với lưới thức ăn của hệ sinh thái dưới nước thì bậc dinh dưỡng có thể có tổng sinh khối nhỏ hơn.
III. Sai. Lưới thức ăn thay đổi trước các tác động của môi trường.
IV. Sai. Trong 1 chuỗi thức ăn, mỗi loài chỉ thuộc 1 bậc dinh dưỡng.
Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!