Có bao nhiêu nhận định đúng về Gen? (1) Dựa vào chức năng sản phẩm của gen mà người ta phân loại thành gen cấu trúc và gen điều hòa.

Đã giải271 lượt xem

Có bao nhiêu nhận định đúng về Gen?
(1) Dựa vào chức năng sản phẩm của gen mà người ta phân loại thành gen cấu trúc và gen điều hòa.
(2) Gen cấu trúc là 1 đoạn ADN mang thông tin mã hóa cho 1 tARN, rARN hay một polipeptit hoàn chỉnh.
(3) Xét về mặt cấu tạo gen điều hòa có một mạch gen cấu trúc có 2 mạch.
(4) Gen điều hòa mang thông tin mã hóa cho chuỗi polipeptit với chức năng điều hòa sự biểu hiện của gen cấu trúc.
(5) Trình tự các nu trong ARN là trình tự mang thông tin di truyền.
A.2.                                       B.3.                                       C.4.                                       D.5.

chọn câu trả lời tốt nhất

(1) Đúng.

(2) Sai. Gen cấu trúc là gen mang thông tin mã hoá cho các sản phẩm tạo nên thành phần cấu trúc hay chức năng tế bào.

(3) Sai. Gen đều có 2 mạch.

(4) Đúng.

(5) Sai. Trình tự nucleotit trong ADN là trình tự mang thông tin di truyền.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!