Có bao nhiêu nhận định đúng trong các nhận định sau

Đã giải217 lượt xem

Có bao nhiêu nhận định đúng trong các nhận định sau:
1. Chiều dài mARN bằng chiều dài vùng mã hóa của gen
2. Phiên mã và dịch mã xảy ra gần như đồng thời
3. Mỗi mARN chỉ mang thông tin di truyền của 1 gen
4. Ở sinh vật nhân sơ, sau khi phiên mã xong, mARN mới được dịch mã
5. Số lượng protein tạo ra bởi các gen trong cùng một operon thường bằng nhau
A. 1                        B. 2                        C. 3                        D. 4

chọn câu trả lời tốt nhất

1. Sai. Ở sinh vật nhân sơ chiều dài mARN dài hơn chiều dài vùng mã hoá. Ở sinh vật nhân thực mARN trưởng thành ngắn hơn chiều dài vùng mã hoá (do có quá trình cắt intron)

2. Sai. Phiên mã và dịch mã xảy ra gần như đồng thời chỉ ở sinh vật nhân sơ, ở sinh vật nhân thực còn có quá trình hoàn thiện mARN

3. Đúng.

4. Sai. Ở sinh vật nhân sơ, dịch mã xảy ra cả khi mARN chưa phiên mã xong

5. Sai. Mỗi gen trong operon dịch mã độc lập với nhau

Chọn đáp án A

cập nhật
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!