Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng? (1). Liên kết gen làm hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp.

Đã giải288 lượt xem

Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

(1). Liên kết gen làm hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp.

(2). Các cặp gen càng nằm ở vị trí gần nhau thì tần số hoán vị gen càng cao.

(3). Số lượng gen nhiều hơn số lượng NST nên liên kết gen là phổ biến.

(4). Hai cặp gen nằm trên 2 cặp NST khác nhau thì không liên kết với nhau.

(5). Số nhóm gen liên kết bằng số NST đơn có trong tế bào sinh dưỡng.

A. 5                                   B. 2                                   C. 3                                   D. 4

đăng bình luận mới

(1). Đúng.

(2). Sai. Các gen nằm ở vị trí càng xa thì tần số hoán vị gen càng cao, các gen nằm ở vị trí càng gần thì tần số hoán vị càng thấp.

(3). Đúng.

(4). Đúng. Hai gen nằm trên 2 cặp NST khác nhau thì phân li độc lập với nhau.

(5). Sai. Số nhóm gen liên liên kết bằng bộ NST đơn bội.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!