Có 4 tế bào của cơ thể gà có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}X^DY$ tiến hành giảm phân

Đã giải136 lượt xemGiảm phân Giao tử

Có 4 tế bào của cơ thể gà có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}X^DY$ tiến hành giảm phân, trong đó 1 tế bào có cặp nhiễm sắc thể giới tính không phân li trong giảm phân I, các cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường, các tế bào khác phân li bình thường. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa được tạo thành là
A. 4.                       B. 11.                       C. 16.                       D. 8.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ở gà, XY là giới cái

Tế bào có cặp NST giới tính không phân li trong giảm phân I cho 1 loại giao tử

3 tế bào còn lại giảm phân bình thường, mỗi tế bào cho 1 loại giao tử không trùng nhau

Do đó: 4 tế bào sinh trứng cho tối đa 4 loại giao tử

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!