Có 10 phân tử ADN được đánh đấu nguyên tử nito phóng xạ $N^{15}$ ở cả 2 mạch

Đã giải276 lượt xem

Có 10 phân tử ADN được đánh đấu nguyên tử nito phóng xạ $N^{15}$ ở cả 2 mạch. Phân tử này tiến hành nhân đôi 2 lần trong môi trường chỉ chứa $N^{14}$. Sau đó chuyển toàn bộ các ADN con vào môi trường $N^{15}$ và tiếp tục nhân đôi 3 lần nữa. Số phân tử ADN con chỉ chứa $N^{15}$ là
A. 211                        B. 142                        C. 166                        D. 260

cập nhật

Sau 2 lần nhân đôi trong môi trường chỉ chứa $N^{14}$ thu được $10\times 2=20$ phân tử ADN chỉ chứa $N^{14}$ và 20 phân tử ADN có 1 mạch chứa $N^{14}$ và 1 mạch chứa $N^{15}$

Sau 3 lần nhân đôi trong môi trường $N^{15}$, số phân tử ADN chỉ chứa $N^{15}$ là $20\times (2^3-2)+20\times (2^3-1)=260$

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!