Có 10 phân tử ADN được đánh đấu nguyên tử nito phóng xạ $N^{15}$ ở cả 2 mạch

Đã giải334 lượt xem

Có 10 phân tử ADN được đánh đấu nguyên tử nito phóng xạ $N^{15}$ ở cả 2 mạch. Phân tử này tiến hành nhân đôi 2 lần trong môi trường chỉ chứa $N^{14}$. Sau đó chuyển toàn bộ các ADN con vào môi trường $N^{15}$ và tiếp tục nhân đôi 3 lần nữa. Số phân tử ADN con chỉ chứa $N^{15}$ là
A. 211                        B. 142                        C. 166                        D. 260

cập nhật

Sau 2 lần nhân đôi trong môi trường chỉ chứa $N^{14}$ thu được $10\times 2=20$ phân tử ADN chỉ chứa $N^{14}$ và 20 phân tử ADN có 1 mạch chứa $N^{14}$ và 1 mạch chứa $N^{15}$

Sau 3 lần nhân đôi trong môi trường $N^{15}$, số phân tử ADN chỉ chứa $N^{15}$ là $20\times (2^3-2)+20\times (2^3-1)=260$

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!