Có 1 tế bào sinh dục đực có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}$ nguyên phân liên tiếp 2 lần tạo ra các tế bào con

Đã giải179 lượt xem

Có 1 tế bào sinh dục đực có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}$ nguyên phân liên tiếp 2 lần tạo ra các tế bào con. Tất cả các tế bào con bước vào vùng chín giảm phân tạo tinh trùng. Biết không xảy ra đột biến nhưng trong đó có 2 tế bào xảy ra hiện tượng hoán vị gen. Theo lí thuyết, tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra là
A. $1 AB : 1Ab : 1 aB : 1ab$                   B. $3AB : 3ab : 1aB : 1Ab$
C. $1 AB : 1Ab : 5aB : 5ab$                   D. $5AB : 5Ab : 1aB : 1ab$.

chọn câu trả lời tốt nhất

Tế bào sinh dục đực nguyên phân liên tiếp 2 lần tạo được 4 tế bào có kiểu gen $\dfrac{AB}{ab}$
2 tế bào giảm phân bình thường cho tỉ lệ giao tử là $4AB:4ab$
2 tế bào có hoán vị giảm phân cho tỉ lệ giao tử là $2AB:2Ab:2aB:2ab$
4 tế bào giảm phân sẽ cho tỉ lệ giao tử là $3AB:3ab:1aB:1aB$
Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!